Przegląd Australijski
Image Map

Strona
główna
Australia
z oddali
Świat Tubylców
Australijskich
Wędrówki
kulinarne
Piórem,
Pędzlem i...
„Panorama”
- miesięcznik
Ostatnia aktualizacja: 29.12.2012

„Ocalmy od zapomnienia – Dzieje polskich firm”

sierpień 2011

Konkurs Fundacji SEMPER POLONIA


Nadesłane opracowania ocenia jury, w którym zasiadają przedstawiciele Krajowej Izby Gospodarczej, PKPP Lewiatan, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, miesięcznika Forbes, Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków, TV Polonia, Polskiego Radia dla Zagranicy oraz Fundacji SEMPER POLONIA..

– W tym roku organizujemy kolejną, VII Edycję konkursu OCALMY OD ZAPOMNIENIA. Tematem przewodnim są „Dzieje polskich firm”– przedsiębiorstw założonych i prowadzonych przez Polaków poza granicami Polski. Konkurs organizowany jest pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – informuje p. Joanna Krawczyk z Fundacji SEMPER POLONIA.

– Konkurs ma na celu wzbudzenie zainteresowania historią polskiej przedsiębiorczości oraz poszerzenie wiedzy na ten temat. Liczymy, że nadesłane na konkurs opracowania przyczynią się do upowszechnienia wiedzy o dorobku i wkładzie Polaków w rozwój gospodarczy innych państw. Do udziału w tym konkursie zapraszamy młodzież polskiego pochodzenia w wieku od 14 do 30 lat. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

* * *

Polaków zawsze charakteryzowała przedsiębiorczość. Wprawdzie nie zawsze towarzyszyły jej możliwości finansowe i sprzyjały warunki rynkowe, ale nie zmienia to faktu, że na przestrzeni dziesięcioleci Polacy żyjący w kraju i poza jego granicami odznaczali się inicjatywą. Jej efektem było powstawanie firm całkiem małych, jednoosobowych, i bardzo dużych, działających niekiedy bardzo prężnie. Nie brakło wśród nich i takich, które wywarły długotrwały wpływ na obraz gospodarki kraju albo regionu ich zamieszkania.

Celem tegorocznego konkursu jest upamiętnienie polskiej przedsiębiorczości poza granicami ojczyzny. Zadaniem uczestników jest wyszukanie i zgromadzenie informacji o polskich firmach – dużych, średnich i całkiem małych, nawet jednoosobowych – oraz o ich założycielach i właścicielach. Źródłem informacji mogą być materiały znajdujące się w archiwach (publicznych i prywatnych), wspomnienia potomków i rodzin przedsiębiorców lub byłych pracowników firm, relacje zawarte w dawnej prasie, książkach historycznych i w Internecie. Mogą to być firmy, które od dawna nie istnieją, takie, które działają nadal, albo takie, które po wielu latach przerwy wznowiły swoją działalność.

Opracowanie powinno zawierać: elementy życiorysu założyciela; okoliczności założenia firmy, jej rozwój – wzloty i upadki; zasięg działania – okoliczności zlikwidowania lub zawieszenia działalności; charakterystykę pracowników (liczba osób, kwalifikacje, pochodzenie społeczne). Dzieje firmy powinny być przedstawione w kontekście historycznym, politycznym i społecznym miejscowości i kraju, w którym firma działała. Dodatkowo punktowane będą ciekawe materiały ikonograficzne i multimedialne: zdjęcia, artykuły z gazet, reklamy, nagrania radiowe, telewizyjne oraz dokumentacja wykonana osobiście np. fotografie czy wywiady.

Prace konkursowe należy nadsyłać w terminie do 15 listopada br. (decyduje data stempla pocztowego) na adres Fundacji (z dopiskiem „KONKURS: Ocalmy od zapomnienia – Dzieje polskich firm”). Uczestnik konkursu zobowiązany jest do przesłania:

  • wydruku tekstu pracy w języku polskim (praca powinna liczyć od 4 do 8 stron wydruku komputerowego lub maszynopisu: czcionka Times New Roman 12, interlinia pojedyncza) oraz jej wersji elektronicznej (płyta CD lub DVD) wraz z materiałami źródłowymi (zdjęcia, nagrania wywiadów, itp.) – jest to warunek KONIECZNY!
  • dokumentacji archiwalnej i medialnej;
  • dokumentacji osobistej (fotografie, wywiady, nagrania itp.) wraz z opisem, który powinien zawierać informację o miejscu, obiekcie lub osobie której dotyczy dokumentacja, datę i miejsce wykonania dokumentacji oraz imię i nazwisko autora;
  • podpisanego oświadczenia dotyczącego praw autorskich (wzór do pobrania na stronie: http://www.semperpolonia.pl);
  • krótkiej informacji o uczestniku konkursu – imię, nazwisko, data urodzenia, dokładny adres, numer telefonu, adres mailowy;
  • wykazu źródeł wykorzystanych informacji (tylko w przypadku, gdy korzystano z nich przy przygotowywaniu pracy).

Forma literacka pracy jest dowolna.

Nadesłane opracowania, materiały ilustracyjne i źródłowe przechodzą na własność Fundacji, która ma prawo do nieodpłatnego ich wykorzystania na wybranych przez siebie polach eksploatacji w nieograniczonym zakresie.


Asystenci Koordynatora Programów Pomocowych
Joanna Krawczyk i Piotr Kołodziej

jkrawczyk@semperpolonia.pl +48 22 505 66 70
pkolodziej@semperpolonia.pl

Fundacja SEMPER POLONIA
ul. Nowy Świat 33
00-029 Warszawa


Poleć ten artykuł znajomemu | zobacz co słychać na forum
Copyright © Przegląd Australijski 2004-2011